Beszámítás

A beszámítás Polgári törvénykönyvben részletezett, és a számviteli szabályozásban is használt definíciója szerint a kötelezett a jogosulttal szemben fennálló lejgárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett jonyilatkozattal pénztartozásába beszámíthatja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek, ez a számvitelben egy kötelezettség követelésbe (vagy egy követelés kötelezettségbe) történő beszámítását (könyvelését és az esetlegesen fennmaradó összeg kiegyenlítését) jelenti.

A Ptk. szerint beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben (a túlfizetés esetét kivéve), a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben. A jogosult nem számíthatja be a bírósági úton nem érvényesíthető követelését; elévült követelését azonban beszámíthatja, ha  a beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be.

Végrehajtás alól mentes követeléssel szemben csak olyan követelést lehet beszámítani, amely a követeléssel azonos jogalapból ered. Végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani.

Új Ptk 6:49-52. §